Over de medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders en speelt een belangrijke rol in de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders voor de ontwikkeling van en zorg voor de leerlingen van de school.

MR Jozefschool Muiden

De MR van de Jozefschool Muiden geeft invulling aan deze belangrijke taak door in haar vergaderingen, samen met de schooldirectie proactief, gevraagd en ongevraagd, mee te denken, advies te geven en mee te besluiten over actuele schoolzaken zoals het jaarlijkse formatieplan, nieuw schoolbeleid, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en het schooltijdenrooster. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in het reglement dat op school ter inzage ligt. 

MR samenstelling

In het onderstaande document treft u de huidige MR-samenstelling aan inclusief de zittingstermijn van de leden. U kunt de MR bereiken via het volgende emailadres: jozefmuiden.mr@askoscholen.nl 

Via onderstaande link treft u het rooster van aftreden MR Jozefschool Muiden - schooljaar 2021-2022 aan.

Rooster_van_aftreden_MR_Jozefschool_Muiden_-_schooljaar_2021-2022.pdf

MR-vergaderingen

De MR vergadert ongeveer 8 keer per schooljaar, afwisselend met en zonder de schoolleiding. Het vergaderschema vindt u in het onderstaande document.

Via onderstaande link treft u de jaaragenda MR Jozefschool Muiden 2020-2021 aan.

Jaaragenda_MR_Jozefschool_Muiden_2020-2021_definitief.pdf

De vergaderingen van de MR zijn in principe toegankelijk voor ouders van leerlingen op school. Wilt u een vergadering bijwonen? Laat dit dan weten via het emaildres van de MR.

Elk jaar schrijft de MR een jaarverslag. Enerzijds om nieuwe MR-leden op de hoogte te stellen van wat er is besproken en anderzijds om de achterban te informeren over wat de MR het afgelopen jaar heeft gedaan. 

Hieronder vindt u het jaarverslag 2020-2021 van de MR. 

Jaarverslag_2020-2021_MR_Jozefschool_Muiden.pdf

Mocht u een eerder jaarverslag willen inzien dan kunt u een mail sturen naar bovenstaan mailadres.